szkolenie psów tresura psów

Regulamin wystaw psów rasowych

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych stanowi
zgodnie z § 7 pkt 3 Statutu ZwiązkuKynologicznego w Polsce (zwanego dalej Związkiem) jedno z
najistotniejszych zadań w działalności Związku.

2. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia
Statutu Związku, uwzględniając przepisy:

a) Statutu Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI),

b) Regulaminu Wystaw Psów Rasowych FCI,

c) Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych,

d) Regulaminu Hodowli Psów Rasowych,

e) Regulaminu Klubów Ras.

3. Związek organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:

a) wystawy międzynarodowe (FCI) z prawem przyznawania CACIB,

b) wystawy krajowe,

c) wystawy klubowe,

d) wystawy championów - wg odrębnego regulaminu, który jest
załącznikiem do niniejszego,

e) pokazy popularyzujące psa rasowego.

4. Niniejszy regulamin nie obejmuje imprez, które posiadają
odrębne regulaminy (np. pracy psów,wyścigów chartów itp.).

5. Organizatorami wystaw i pokazów są Zarządy Oddziałów i
Kluby Ras Związku Kynologicznego w Polsce.

6. Nadzór nad organizacją imprez objętych niniejszym
regulaminem sprawuje Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce bezpośrednio i przez Prezydium
Kolegium Sędziów (względnie inną instancję Związku).

7. Na wystawy organizowane przez Związek mogą być zgłaszane i
przyjmowane psy zarejestrowane w Związku lub w uznanych przez FCI innych organizacjach
kynologicznych. W przypadku psów ras nieuznanych przez FCI nawet prowizorycznie, mogą być one
wystawiane, jeśli są uznane przez organizację członkowską lub partnera kontraktowego FCI. Psy
tych ras muszą być wykazane w katalogu oddzielnie jako „Rasy nieuznane przez FCI”. Nie mają one
prawa do uzyskania wniosków CACIB, nie mogą brać udziału w konkurencji Najlepszy w Grupie, ani
mieć przyznanego żadnego tytułu FCI.Mają natomiast prawo do uzyskania CWC/CAC oraz pozostałych
przewidzianych niniejszym regulaminem tytułów

8. Za zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw
organizowanych przez Związek pobierana jest opłata,niezależnie czy pies jest doprowadzony do oceny, czy nie.Wysokości opłat ustalają Zarządy Oddziałów(Kluby Ras) dla każdej wystawy odrębną uchwałą. Zarząd
Główny i organizatorzy wystawy mogą niektóre rasy i grupy psów zwolnić od opłaty. Za zgłoszenie
psa na pokaz opłat nie pobiera się.Członkowie honorowi Związku mają prawo do bezpłatnego
zgłaszania na wystawę psów będących wyłączną ich własnością.

9. Zapewnienie odpowiednich warunków psom stanowi nadrzędną
zasadę podczas wszelkich imprez kynologicznych.

10. W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające
zaświadczenia zgodne z wymogami weterynaryjnymi. Psy chore, kalekie, z atrofią jąder oraz
suki w okresie laktacji nie mogą uczestniczyć w wystawach.

11. Zabronione jest traktowanie szaty, skóry i nosa
jakimikolwiek środkami, które zmieniają ich strukturę lub kolor. Zabronione jest także przygotowywanie psów na terenie wystawy z zastosowaniem jakichkolwiek środków. Dopuszczalne jest stosowanie grzebienia i szczotki.
Nie wolno także pozostawiać psa przywiązanego na stoliku trymerskim dłużej niż wymaga jego
przygotowanie.

Powered by AsentioCMS