szkolenie psów tresura psów

OBEDIENCE 1 - regulamin FCI

Ćwiczenie

Współczynnik

Ocena maksymalna

1. SIAD W GRUPIE PRZEZ 1 MINUTĘ,PRZEWODNIK W ZASIĘGU WZROKU

3

30

2. CHODZENIE PRZY NODZE

3

30

3. STÓJ W MARSZU

3

30

4. PRZYWOŁANIE

3

30

5. SIAD LUB WARUJ W MARSZU

2

20

6.WYSYŁANIE PSA DO KWADRATU I WARUJ

3

30

7. APORT DREWNIANEGO KOZIOŁKA

4

40

8. ZMIANY POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ

3

30

9.PRZYWOŁANIE i SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ

3

30

10.OIEGANIE PACHOŁKA Z PRZYWOŁANIEM 3 30

11. WRAŻENIE OGÓLNE

2

20

Razem maksymalnie:

 

320

Punktacja

Do przejścia do klasy 2 wymagana jest ocena doskonała.

Minimum 80%__________ 224 - 280_________ Doskonała
Minimum 70%__________ 196 - 223,9________Bardzo dobra
Minimum 50%__________ 114 - 195,9________DobraĆWICZENIE 1

 Waruj w grupie przez 2 minuty, przewodnik poza polem widzenia psa

Współczynnik: 3

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”

Wykonanie: Przewodnicy z psami na smyczy powinni zająć
miejsca w rzędzie i wydać psom komendę do zajęcia pozycji podstawowej. Psy
powinny siedzieć w pozycji podstawowej, w rzędzie, w odległości około 3 metrów
jeden od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj. Komenda waruj jako
pierwsza jest wydawana psu, który znajduje się najbardziej na lewo, a jako
ostatnia psu, który znajduje się najbardziej na prawo. Komenda siad jest
wydawana w odwrotnej kolejności - rozpoczyna pies siedzący najbardziej na prawo,
tak, że pies, który zawarował pierwszy, siada ostatni. Wszystkie komendy są wydawane
psom na polecenie komisarza. Po wydaniu komend do zawarowania psa,
na polecenie komisarza przewodnicy odchodzą jednocześnie od psów na okres
2 minut do miejsca poza zasięgiem wzroku psów. Czas 2 minut rozpoczyna
się gdy wszyscy przewodnicy są poza zasięgiem wzroku psów. Po upływie 2
minut, na polecenie komisarza przewodnicy ustawiają się wewnątrz ringu i na
kolejną komendę komisarza wracają do psów. Następnie przewodnicy jeden po
drugim są proszeni o wydanie psom komendy do przyjęcia pozycji podstawowej. Każda
grupa powinna składać się z minimum 3 a maksimum 6 psów. Powinno się przypomnieć
przewodnikom, że komendy nie mogą być wydawane zbyt głośno – to może wpływać
na pozostałe psy i będzie surowo karane.

Wytyczne: Komisarz wydaje polecenie „Proszę odpiąć smycz”,
a gdy wszystkie psy zostaną odpięte ze smyczy ogłasza „Początek ćwiczenia”. W
tym momencie ćwiczenie rozpoczyna się dla wszystkich zawodników stojących
w rzędzie. Następnie komisarz wydaje pierwszemu przewodnikowi polecenie
do zawarowania psa. Ćwiczenie kończy się gdy przewodnicy powrócili do
swoich psów, wszystkie psy przyjęły pozycję podstawową i komisarz ogłosił „Koniec ćwiczenia”.
Pies, który się nie położył (dwie komendy), wstaje, siada,lub przesunie się więcej niż
długość swojego ciała przed upłynięciem czasu – nie zalicza ćwiczenia (0 pkt).
Wszystkie poruszenia psa powodują obniżenie oceny. Jeżeli pies zaszczeka 1-2
razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia,
ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, na przykład
przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą - powinien być ukarany. Pies
może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami
i rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza ringiem.
Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies wstanie
i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie
powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który
spowodował to zakłócenie.
Jeśli pies reaguje (kładzie się lub siada) zanim przewodnik
wyda komendę (na przykład na komendę sąsiada), nie może otrzymać więcej niż 8
punktów. Jeśli pies położył się/usiadł zanim została mu wydana komenda i zmienia
pozycje z własnej inicjatywy lub na komendę (podnosi się lub kładzie), może
otrzymać najwyżej 7 punktów.
Jeśli pies leży na boku może otrzymać najwyżej 7 punktów.
Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie 2 minut - w
czasie gdy przewodnik znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż
5 punktów, ale jeśli następnie się przesunie - nie zalicza ćwiczenia (0 pkt).


ĆWICZENIE 2

Chodzenie przy nodze bez smyczy

Współczynnik: 3

Komenda: „Równaj”

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w tempie
normalnym w połączeniu ze zwrotami w lewo, zwrotami w prawo, zwrotami w tył i zatrzymaniami.
Chodzenie przy nodze odbywa się również w szybkim tempie ale tylko w połączeniu ze zwrotem
w prawo. Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy przewodnik po wcześniejszym
zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki do przodu lub do tyłu.
Pies bez smyczy powinien chętnie podążać za przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej
stronie, z łopatką na wysokości lewego kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia
powinien poruszać rękami w sposób naturalny.
Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w tył przez prawe lub przez lewe ramię.
„W tył zwrot niemiecki” jest dopuszczalny, tzn. że pies może obejść przewodnika
z prawej strony pozostając cały czas bardzo blisko przewodnika. Po wykonaniu zwrotu
w tył (180 stopni) przewodnik powinien poruszać się w przybliżeniu wzdłuż tej samejdrogi,
którą przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo powinny być wykonywane pod odpowiednim
kątem (90 stopni). Przewodnik nie powinien odwracać głowy, skręcać ramion ani używać języka ciała.
Komenda „równaj” może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik
zmienia prędkość, wykonuje 2 lub 3 kroki rozpoczynając z pozycji stojącej. Gdy przewodnik
się zatrzymuje pies powinien przyjąć pozycję podstawową bezzwłocznie i bez komendy.
Podczas tego samego testu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy nodze
według tego samego schematu.

Wytyczne: Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół
metra podczas większej części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać
najwyżej 6-7 punktów. Brak kontaktu i komendy dodatkowe są błędami. Pozycja wyjściowa pod
nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika) pociąga stratę około 2 punktów. Pies który
idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi wykonywanie ćwiczenia
powinien być ukarany, jeszcze bardziej jeśli pies opiera się o przewodnika lub go dotyka.

ĆWICZENIE 3

Stój w marszu

Współczynnik: 2

Komendy: „Równaj” „Stój” „Siad”

Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej w normalnym tempie.
Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się wydaje psu komendę do zatrzymania
w pozycji stój, pies musi natychmiast zatrzymać się w tej pozycji. Przewodnik idzie dalej i po przejściu
następnych około 10 metrów (w miejscu zaznaczonym przez marker lub pachołek) obraca się przodem do
psa i zatrzymuje. Po upłynięciu trzech sekund, na polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i wydaje
psu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Wszystkie fazy tego ćwiczenia przewodnik wykonuje
na polecenie komisarza.

Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim przewodnik
się obróci, zatrzyma się bez podania komendy, potrzebuje dodatkowej komendy, lub jeśli przewodnik
zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu komendy, żadne punkty nie mogą być przyznane
za to ćwiczenie.
Aby otrzymać punkty pies po wydaniu komendy do zatrzymania przez przewodnika nie powinien
przemieścić się więcej niż jedną długość swojego ciała.Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu
obrotu przez przewodnika, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik zwalnia
lub zmienia tempo przed wydaniem komendy psu, nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały
ręką i posługiwanie się językiem ciała w trakcie wydawania komendy do zatrzymania są poważnymi
błędami i powinny być surowo karane utratą 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania.
Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy nodze pociągają za sobą
utratę 1-2 punktów. Powolne poruszanie się i zatrzymanie lub zatrzymanie w pozycji nierównoległej do linii
marszu są błędami. Należy za to odjąć 1-4 punktów.

ĆWICZENIE 4

Przywołanie

Współczynnik: 3

Komendy: "Waruj", "Do mnie" (jeden raz), "Noga”

Wykonanie: Przewodnik na polecenie komisarza wydaje
psu komendę waruj i na kolejne polecenie komisarza oddala się na odległość około 20 - 25 metrów
we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Przy przywołaniu można użyć
imienia psa, ale imię i komenda do przywołania powinny być wypowiedziane w ten sposób, żeby nie stwarzać wrażenia
dwóch różnych komend.

Wytyczne: Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się z odpowiednią
prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać się co najmniej szybkim kłusem. Powolny ruch jest traktowany jako błąd.
Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Jeśli przewodnik wydał więcej niż jedną komendę
do przywołania, można przyznać najwyżej 7 punktów. Trzecia wydana komenda do przywołania powoduje niezaliczenie
ćwiczenia (0 pkt). Jeżeli pies przemieści się przed wydaniem przez przewodnika komendy przywołania na odległość
większą niż długość jego ciała, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeśli pies wstaje, siada lub przemieszcza się na
odległość mniejszą niż długość jego ciała przed wydaniem przez przewodnika komendy przywołania, nie można przyznać
więcej niż 8 punktów.


ĆWICZENIE 5

Siad w marszu

Współczynnik: 2

Komendy: „Równaj”, „Siad”

Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej w normalnym tempie.
Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się wydaje psu komendę do zatrzymania w pozycji
siad, pies musi natychmiast usiąść. Przewodnik idzie dalej i po przejściu następnych około 10 metrów (w miejscu
zaznaczonym przez marker lub pachołek) obraca się (z własnej inicjatywy) przodem do psa i zatrzymuje.
Po upłynięciu około trzech sekund przewodnik wraca do psa i jeśli pies przyjął inną pozycję niż siad - wydaje
psu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej. Wszystkie fazy tego ćwiczenia z wyjątkiem obrotu w stronę psa
przewodnik wykonuje na polecenie komisarza.

Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim przewodnik się obróci,
usiądzie bez podania komendy,potrzebuje dodatkowej komendy, lub jeśli przewodnik zatrzyma się
przed lub w trakcie wydawania psu komendy, żadne punkty nie mogą być przyznane za to ćwiczenie.
Aby otrzymać punkty pies po wydaniu komendy do zatrzymania przez przewodnika nie powinien przemieścić się
więcej niż jedną długość swojego ciała.Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika,
nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik zwalnia lub zmienia tempo przed wydaniem komendy psu,
nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w trakcie wydawania
komendy do zatrzymania w pozycji siad są poważnymi błędami i powinny być surowo karane utratą 3-5punktów,
w zależności od ich natężenia i czasu trwania.Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze.
Błędyw chodzeniu przy nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Powolne poruszanie się i zatrzymanie w pozycji
siad lub przyjęcie pozycji siad nierównolegle do linii marszu są błędami.Należy za to odjąć 1-4 punktów.


ĆWICZENIE 6

Wysłanie psa do kwadratu

Współczynnik: 4

Komendy: "Naprzód", "Stój",
"Waruj", "Siad".

Wykonanie: Pies jest wysyłany do środka kwadratu o wymiarach 3 metry x 3 metryznajdującego się w odległości
około 15 metrów od punktu startu. Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik wydaje psu komendę „waruj”.
Kwadrat powinien być umieszczony nie mniej niż 3-5 metrów od granicy ringu. Narożniki kwadratu oznaczone
są pachołkami. Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np.namalowanych kredą lub wyznaczonych
szeroką taśmą) przeprowadzonych po zewnętrznej stronie pachołków. Następnie na polecenie komisarza przewodnik
podchodzi do psa i na kolejne polecenie komisarza wydaje psu komendę do przyjęcia pozycji podstawowej.
Przed wydaniem komendy „waruj” w kwadracie przewodnik może wydać psu komendę „stój”.

Wytyczne: Należy zwrócić szczególną uwagę na ochotę z jaką pies reaguje na wskazówki i wykonuje polecenia,
na jego tempo i na to czy porusza się po liniach prostych.Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może
w ćwiczeniu użyć więcej niż 4 komend, gdzie trzecia komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies powinien
wykonać wszystkie komendy (np. komendę „stój” w kwadracie jeśli ta komenda została wydana). Alternatywą jest
użycie wyłącznie komendy „waruj”, w momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 3 komend.
Jeśli pies porusza się bardzo wolno może otrzymać tylko około 7 punktów.Samodzielna praca psa pociąga za sobą
utratę punktów. Jeżeli przewodnik wydając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest
niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych gestów (języka ciała), nie może otrzymać więcej
niż 8 punktów.Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona)znajdować się wewnątrz kwadratu.
Jeśli pies usiądzie lub położy się poza kwadratem przewodnik nie może wydać komend kierujących psa do kwadratu.
Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies wyjdzie z kwadratu przed zakończeniem ćwiczenia. Jeśli pies czołga się w kwadracie
nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli pies zmieni pozycję zanim przewodnik podejdzie do niego, nie można
przyznać więcej niż 6 punktów.Ćwiczenie jest niezaliczone jeśli jedna z komend stój lub waruj musi być powtórzona
po raz trzeci. Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies
na nie reaguje. Nie można przyznać więcej niż 8 punktów jeśli pies usiądzie lub wstanie gdy przewodnik podejdzie do niego,
zanim przewodnik wyda komendę.Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione
jest pokazywanie psu kierunku, zabronione jest również pokazywanie psu kwadratu na przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Niezastosowanie się do tych wymagań powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.

ĆWICZENIE 7

Aport

Współczynnik: 3           

Komendy: "Aport", „Daj”, „Noga"

Wykonanie: Komisarz ogłasza początek ćwiczenia i wręcza przewodnikowi drewniany koziołek. Na polecenie komisarza
przewodnik rzuca koziołek na odległość co najmniej około 10 metrów. Następnie, na polecenie komisarza przewodnik wydaje
psu komendę do przyniesienia koziołka. Muszą być dostępne trzy rozmiary koziołków. Wielkość koziołka powinna być
proporcjonalna do wielkości psa, ale przewodnik może wybrać koziołki, które mu odpowiadają.
Organizator powinien zapewnić trzy komplety drewnianych koziołków o maksymalnej wadze około 450g.

Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na chęć psa do wykonywania poleceń, tempo pracy psa i czy pies wybrał najkrótszą drogę
do koziołka i z powrotem.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać
wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 6 punktów.
Jeżeli pies upuści koziołek obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod
warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z powodu niedbalstwa przewodnika
po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania koziołka, można przyznać najwyżej 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie koziołka

Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem punktów. Jeśli podgryzanie jest intensywne, można przyznać
najwyżej 5 punktów. Bardzo intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 punktów).
Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu.


ĆWICZENIE 8

Zmiana pozycji na odległo
ść

Współczynnik: 3

Komendy: „Waruj”, „Stój”, „Siad”, „Waruj” i/lub znaki optyczne

Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj w punkcie startowym. Przewodnik odchodzi
i zajmuje pozycję w wyznaczonym miejscu w odległości około 5 metrów od psa. Pies powinien zmienić pozycję 4 razy (siad/waruj)
i pozostać na początkowym miejscu. Kolejność wykonywania pozycji powinna być siad – waruj (dwa razy) tak by ostatnia przyjęta
przez psa pozycja była pozycją waruj. Komisarz pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic ze znakami lub rysunkami, w jakiej
kolejności pies powinien zmieniać pozycje.Komisarz nie powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania
i powinien znajdować się w odległości 3 – 5 metrów od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy. Przewodnik
może jednocześnie wydawać komendy głosowe i pokazywać sygnały optyczne, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane
jednocześnie. Po ostatniej komendzie waruj, na polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i wydaje mu komendę
do przyjęcia pozycji podstawowej. Z tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma pachołkami.

Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na to jak dużo pies się porusza, prędkość z jaką zmienia pozycje, czystość przyjmowanych
pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić w stosunku do swojej pozycji
wyjściowej, na odległość większą niż jego długość, niezależnie od kierunku. Wszystkie przesunięcia sumują się. Jeżeli pies nie wykona
jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów, jeśli nie wykona dwóch pozycji – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zbyt częste komendy głosowe
przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne są karane. Trzecia komenda do zmiany pozycji może być wydana, ale wówczas
ta pozycja jest niezaliczona. Pierwsze wydanie powtórnej komendy do zmiany danej pozycji jest karane utratą 2 punktów, kolejne
komendy – utratą 1 punktu.ĆWICZENIE 9

Przywołanie ze skokiem przez przeszkod
ę

Współczynnik: 3

Komendy: „Zostań”, „Do mnie lub Hop”, „Noga”

Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej w odległości 2-4 metry od przeszkody,
przodem do przeszkody, i przechodzi naokoło przeszkody na drugą jej stronę (na odległość 2-4 metry).
Następnie na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa.Pies powinien przeskoczyć przeszkodę i przyjąć pozycję przy nodze
przewodnika. Wysokość przeszkody powinna być w przybliżeniu taka jak wysokość psa w kłębie. Maksymalna wysokość przeszkody
wynosi 50 cm.
Wytyczne: Ćwiczenie zaczyna się gdy przewodnik pozostawia psa i kończy gdy pies zajmie pozycję przy nodze przewodnika
a komisarz ogłosi koniec ćwiczenia. Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8
punktów. Należy zwrócić uwagę na chęć psa do wykonywania poleceń, tempo pracy psa i czy pies wybrał najkrótszą drogę do
przewodnika. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub ją przewróci lub jeśli pies nie przeskoczy przez przeszkodę,
ćwiczenie jest niezaliczone.

 

ĆWICZENIE 10

Wra
żenie ogólne

Współczynnik: 2

Wytyczne: Podczas oceny wrażenia ogólnego kluczowa jest chęć psa do pracy i podporządkowania się komendom przewodnika.
Ważna jest dokładność, precyzja, jak również naturalne poruszanie się obydwojga – przewodnika i psa. Aby uzyskać wysoki wynik,
obydwoje – przewodnik i pies muszą dobrze współpracować jako zespół, pokazywać wspólną przyjemność z pracy razem
i sportową postawę.Na ocenę wrażenia ogólnego wpływają działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami.Jeśli pies opuści ring lub załatwia
się na ringu, za wrażenie ogólnie nie mogą być przyznane żadne punkty. Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza
przewodnika podczas lub pomiędzy ćwiczeniami (choćby raz) pozostając na ringu – można przyznać nie więcej niż 5 punktów.


Powered by AsentioCMS