szkolenie psów tresura psów

PTT 1 - regulamin egzaminu psa towarzysząco - tropiącego 1 stopnia

Ćwiczenia:

Konkurencja A: PRACA WĘCHOWA

1. Ślad własny przewodnika, 450 kroków, 2 załamania, 3 przedmioty

(5+5+5 punktów), wiek śladu 20 minut, czas wypracowania – 15 min.

60+15=75 pkt.

2. Rozpoznanie i aportowanie własnego przedmiotu spośród przedmiotów

Obcych 15 pkt.

3. Szukanie i aportowanie zguby własnej 10 pkt.

RAZEM 100 pkt.

Konkurencja B: POSŁUSZEŃSTWO

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt.

2. Aportowanie własnego przedmiotu 20 pkt.

3. „Siad” w marszu 20 pkt.

4. „Waruj” w marszu, z przywołaniem 20 pkt.

5. Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przez 5 minut przy próbach

odwracania uwagi

20 pkt.

RAZEM 100 pkt.

OGÓŁEM 200 pkt.

Punktacja:

ocena doskonała 192-200

ocena bardzo dobra 180-191

ocena dobra 160-179

ocena dostateczna 140-159

ocena niedostateczna 0-139

Uwaga:

Do zdania egzaminu pies musi uzyskać minimum 70 pkt. w każdej z konkurencji – A i B.

Szczegółowy opis ćwiczeń:

Konkurencja A: PRACA WĘCHOWA

1. Ślad własny przewodnika

450 kroków, trzy odcinki proste, 2 załamania, 3 przedmioty, wiek śladu 20 minut –

5+5+5=15 (przedmioty) + 60 (ślad) = 75 pkt. Czas wypracowania – 15 minut

Rozkaz: wąchaj – ślad

Węszenie śladu własnego odbywa się na trasie o długości około 450 kroków, o dwóch

załamaniach pod kątem prostym. Wiek śladu – 20 minut. Początek śladu należy zaznaczyć w

widoczny sposób. Rozpoczynając układanie śladu, należy w punkcie wyjściowym stanąć bez

ruchu na około 1 minuty. W czasie układania śladu nie wolno pociągać nogami, zatrzymywać

się, deptać mocniej przy kładzeniu przedmiotu itp. Przewodnik kładzie na trasie trzy

przedmioty, dobrze nasycone własną wonią. Pierwszy przedmiot kładzie w połowie pierwszej

prostej, drugi w połowie drugiej prostej, trzeci na końcu śladu. Przedmioty należy kłaść na

ścieżce śladu, a nie obok. Położone przedmioty powinny być zbliżone kolorem do barwy

terenu i nie większe od wielkości portfela. Przedmioty należy pokazać sędziemu przed

ułożeniem śladu.

Po ułożeniu śladu przewodnik wraca dużym łukiem do swojego psa i przygotowuje go

do pracy węchowej. Tropienie śladu rozpoczyna się po upływie 20 minut od rozpoczęcia

układania śladu.

Pies może pracować węchowo na lince o długości 10 m lub luzem (bez linki). W

drugim przypadku przewodnik musi utrzymać dystans 10 m za psem. Linka ma być

przymocowana do szorek lub łańcuszka.

Przewodnik przystępujący z psem do ćwiczenia powinien zameldować się sędziemu

i poinformować go jak pies zachowuje się przy znalezionym przedmiocie: podejmuje go

stojąc, siedząc lub aportuje, czy też zaznacza zatrzymując się przy nim w pozycji „stój”,

„siad” lub ”waruj”. Może być przemiennie, ale zaznaczenie musi być jednoznaczne.

Na polecenie sędziego przewodnik doprowadza psa do punktu wyjściowego śladu

i daje komendę wąchaj – ślad . Przy podstawie śladu należy dać dostateczną ilość czasu do

nawęszenia. Obwąchiwanie tabliczki oznaczającej podstawę śladu nie jest błędem.

Pies powinien podejmować ślad spokojnie, aby przewodnik mógł poruszać się za nim

krokiem (nie biegiem). Linka nie powinna być napięta. Przewodnikowi wolno ruszyć za

psem, gdy linka wyciągnie się na długość około 8 – 10 m.

Znaleziony przedmiot pies powinien podjąć lub wskazać bez rozkazu przewodnika.

Gdy pies odnajduje przedmiot, przewodnik opuszcza linkę na ziemię i udaje się do psa.

Podnosząc do góry rękę z przedmiotem daje znać sędziemu, że pies odnalazł właściwy

przedmiot. Następnie kontynuuje pracę na śladzie, wypuszczając psa na całą długość linki.

Błędem jest, jeśli pies idzie dalej z podjętym przedmiotem. Jeżeli przewodnik nie wypuszcza

linki z ręki, to musi ona zwisać swobodnie. Zabronione jest używanie dodatkowych rzemieni

obok linki. O sposobie prowadzenia linki decyduje przewodnik

Jeżeli pies opuści linię śladu i jest wstrzymywany przez przewodnika sędzia powinien

nakazać przewodnikowi podążać za psem. Jeżeli pies powróci na ślad przy powtórnym

zdarzeniu tego typu sędzia przerywa pracę na śladzie. Sędzia powinien przerwać pracę na

śladzie, gdy przewodnik odejdzie od linii śladu na więcej niż długość linki nawet ukośnie do

linii śladu, naciągnie psa do linii śladu oraz gdy pies samodzielnie nie podejmuje śladu.

Możliwe jest, za zgodą sędziego, powtórzenie nawęszenia, powoduje to jednak stratę 5 pkt.

Po zakończeniu pracy na śladzie przewodnik z psem zgłasza się do sędziego,

pokazując przedmioty odnalezione przez psa, celem ich sprawdzenia.

2. Rozpoznanie (i aportowanie) własnego przedmiotu spośród przedmiotów obcych

Rozkazy: wąchaj, wąchaj – aport, do mnie, daj, noga

Przewodnik z psem podchodzi do sędziego i pokazuje przedmiot do rozpoznania. Na

polecenie sędziego staje w odległości 5 kroków od miejsca, gdzie uprzednio rozłożono kilka

podobnych przedmiotów. Wykonuje w tył zwrot, zostawia psa w pozycji siedzącej i kładzie

własny przedmiot między rozłożone przedmioty o woni obcej. Następnie wraca do psa,

wykonuje zwrot do rozłożonych przedmiotów i daje psu do nawęszenia rękę lub własny

przedmiot z rozkazem wąchaj . Po nawęszenia na komendę wąchaj – aport wysyła psa w

kierunku przedmiotów (może wskazać ręką kierunek). Pies powinien na komendę pobiec do

leżących przedmiotów, obwąchać je, a po samodzielnym rozpoznaniu przynieść własny

przedmiot na komendę do mnie i usiąść z nim przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu

komendą daj , po rozkazie noga pies powinien usiąść z lewej strony przy nodze przewodnika.

Możliwe jest zaznaczenie przez psa znalezionego przedmiotu. Należy w takim przypadku

stosować kryteria dotyczące znajdowania przedmiotów na śladzie. Spośród takiego

odnalezienia nie powinien obniżać oceny.

 

3. Szukanie (i aportowanie) zguby własnej

Rozkazy: szukaj – zguba, do mnie, daj, noga

Przewodnik z psem bez smyczy idzie w kierunku wskazanym przez sędziego. Po

przejściu 10 kroków przewodnik wypuszcza przedmiot w sposób niedostrzegalny dla psa

i maszeruje dalej w linii prostej 50 kroków, zatrzymuje się, odwraca i daje psu nawęszyć swój

ślad. Następnie komendą szukaj – zguba wysyła psa po zgubę. Pies powinien natychmiast

udać się z powrotem po śladzie przewodnika, odnaleźć zgubę, podnieść ją i szybko wrócić do

przewodnika na komendę do mnie, siadając przed nim. Po oddaniu aportu na komendę noga

pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika. Możliwe jest zaznaczenie znalezionego

przedmiotu – patrz ćwiczenie nr2.

Konkurencja B: POSŁUSZEŃSTWO

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy – 20 pkt.

Rozkazy: równaj lub noga

Po zameldowaniu się dwóch przewodników z psami i przeprowadzeniu przez sędziego

próby zachowania się psów i kontroli tatuażu, jeden z przewodników odchodzi na

wyznaczone miejsce, w którym pozostawia psa warującego, drugi przewodnik przyjmuje

postawę zasadniczą z psem siedzącym przy nodze i rozpoczyna ćwiczenie. Zwalnia psa ze

smyczy (przewiesza ją przez lewe ramię lub chowa do kieszeni) i maszeruje z nim około 30

kroków na oznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków wykonuje zwrot w prawo, po przejściu

następnych 10 kroków – zwrot w lewo, po dalszych 10 krokach wykonuje zwrot w tył i

zatrzymuje się. Pies powinien usiąść bez komendy.

Tą sama droga wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej,

wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do punktu wyjściowego wykonuje

zwrot w tył, a pies przyjmuje bez komendy pozycje siedzącą. Pies powinien przez całe

ćwiczenie iść lub biec przy nodze przewodnika. Przewodnik wykonuje ćwiczenie

samodzielnie na wyznaczonej trasie. Wydawanie rozkazów dozwolone jest przy ruszaniu z

miejsca i zmianie kierunku. Wpływanie na psa w innych sytuacjach spowoduje każdorazowo

obniżenie oceny.

Na znak sędziego przewodnik z psem przechodzi przez grupę 2-4 osób wolno

poruszających się, zatrzymuje się w środku tej grupy minimum 1 raz. Ćwiczenie kończy

wychodząc z grupy. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również

zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem.

 

2. Aportowanie własnego przedmiotu – 20 pkt.

Rozkazy: aport, do mnie, daj, noga

 

Na polecenie sędziego przewodnik wyrzuca przed siebie przedmiot własny (aport) na

odległość około 10 kroków. Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie bez smyczy przy

nodze przewodnika. Na jednorazowy rozkaz słowny aport pies powinien szybko pobiec po

wyrzucony przedmiot i podjąć go, na rozkaz do mnie natychmiast przynieść go i usiąść przed

przewodnikiem. Po odebraniu aportu po komendzie „daj” przez przewodnika na rozkaz noga

pies powinien usiąść przy lewej nodze.

W ćwiczeniu tym należy zwracać uwagę na dokładne aportowanie, wytrzymywanie, a

także na niedokładne i błędne zachowanie się, jak zerwanie się, upuszczanie aportu na ziemię,

bawienie się i gryzienie aportu itp.

3. „Siad” w marszu – 20 pkt.

Rozkaz: siad

Przewodnik z psem bez smyczy rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje

komendę słowną siad , na którą pies powinien szybko usiąść, przy czym przewodnik nie

może zmienić kroku, ani się obejrzeć. Po 20 dalszych krokach przewodnik zatrzymuje się i

odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa i zajmuje miejsce po jego prawej

stronie.

4. „Waruj” w marszu, z przywołaniem - 20 pkt.

Rozkazy: waruj, do mnie, noga

Przewodnik rusza prosto przed siebie dając psu komendę noga . Po co najmniej 10

krokach podaje komendę waruj , na którą pies powinien niezwłocznie zawarować. Bez

jakiegokolwiek dalszego oddziaływania na psa i bez odwracania się przewodnik idzie dalej

prosto jeszcze 20 kroków, odwraca się do psa i spokojnie staje. Na znak sędziego przewodnik

przywołuje psa do siebie. Pies powinien szybko i radośnie podbiec do swojego przewodnika i

usiąść blisko przed nim. Na komendę noga pies powinien usiąść przy lewej nodze

przewodnika.

5. Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przez 5 minut przy próbach odwracania uwagi

– 20 pkt.

Rozkazy: waruj, siad

W ustalonym miejscu przewodnik daje psu rozkaz waruj , zostawia go odchodząc w

linii prostej na odległość 30 kroków, następnie zatrzymuje się i odwraca do psa. Na polecenie

sędziego wraca do psa, staje z jego prawej strony i daje rozkaz siad .

W czasie warowania nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów przy psie.

Powered by AsentioCMS